Splošni pogoji poslovanja spletne strani moczenske.si so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Veljajo za vse uporabnike spletne strani.

Ponudnik storitev ter izvajalec dogodkov in upravljalec spletne strani je Serepenthine, osebna svetovanja in predavanja, Marjana Korotaj s. p. (v nadaljevanju: ponudnik). S prijavo na in uporabo storitev (programov, storitev, svetovanj), s prijavo na in udeležbo na dogodkih, ki jih izvaja ali so-izvaja ponudnik, uporabnik sprejema te Splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Uporabnik v smislu teh Splošnih pogojev poslovanja pomeni uporabnika storitev, ki jih ponuja ter izvaja ponudnik (udeleženec storitev, programov, svetovanj, tečajev, dogodkov itd.), obiskovalca spletne strani moczenske.si (v nadaljevanju: spletna stran), prijavitelja na e-novice ali brezplačne e-priročnike in druge produkte ponudnika, osebo, ki izpolni in pošlje sporočilo preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali osebo, ki se na spletni strani prijavi na katero od storitev, ki jih ponuja ponudnik.

2. Naročila in prijave/udeležba na dogodkih

Naročila na storitve, programe, svetovanja  in prijavo na dogodke (meditacije, delavnice, srečanja…) ponudnika lahko opravljajo fizične in pravne osebe. Naročilo na storitev, program, svetovanje in udeležba na dogodkih se plača z nakazilom na poslovni TRR ali z gotovino. Vsa naročila na storitve, programe, svetovanja in dogodke so dokončna in nimajo možnosti vračila denarja, razen če je pri posamezni storitvi ponudnika navedeno drugače (npr. 30-dnevna garancija z možnostjo vračila denarja). V primeru naročila uporabnika na storitev, program ali svetovanje, ki traja daljše časovno obdobje, se uporabnik zavezuje k plačilu celotnega zneska storitve, programa ali svetovanja za celotno dogovorjeno obdobje.

Uporabnik lahko od prijave na tovrstno dlje trajajočo storitev, program ali svetovanje (individualni mentorski program) odstopi najkasneje v roku 1 meseca po pričetku izvajanja storitve, programa ali svetovanja. Svoj odstop poda s pisno izjavo (elektronsko ali v papirni obliki).

Za izvedbo oziroma procesiranje naročila zaprošene podatke posreduje uporabnik ponudniku prostovoljno in so kot taki potrebni za obdelavo naročila, izdajo računa in za morebitni kontakt z uporabnikom.

Uporabnik sam v celoti prevzema odgovornost za svoj uspeh in rezultate svojega dela. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za rezultate strank.

3. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej nudil možnost dostopa do naslednjih informacij: podatkov o gospodarskem subjektu (firmo, sedež, davčno in matično številko ter registrske podatke), kontaktnih podatkov za hitro in učinkovito komuniciranje, bistvenih lastnosti blaga oziroma storitev, cen storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami, podrobnejše ureditve plačila ter načina in roka izpolnitve, časovne veljavnosti ponudbe in cene.

4. Plačilo

Uporabnik lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila: z nakazilom na poslovni TRR ali z gotovino. V primeru nakazila na TRR uporabnik izvede plačilo na poslovni TRR in po izvedenem nakazilu prejme račun. V primeru plačila z gotovino uporabnik izvede plačilo neposredno po opravljeni storitvi in takoj prejme račun. V primeru možnosti obročnega plačila dlje časa trajajoče storitve, programe ali svetovanja se o višini posameznega obroka in dinamiki plačil (dan plačila vsakokratnega obroka) pisno dogovorita ponudnik in uporabnik pred pričetkom izvedbe dlje časa trajajoče storitve, programa ali svetovanja. V primeru neplačila ali nerednega plačevanja obrokov s strani uporabnika za dlje časa trajajoče storitve, programe ali svetovanja (individualni mentorski programi) se uporabljajo predpisi o zakonskih zamudnih obrestih in predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje.

5. Cene

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ponudbe in cen. Roki veljavnosti akcij so navedeni pri vsaki posamični ponudbi.

6. Avtorske pravice ponudnika

Vsebina spletne strani je avtorsko zaščitena, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje avtorskih in sorodnih pravic. Vse pravice so pridržane.

Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v lasti ponudnika, ki je imetnik avtorskih pravic (izvirnih ali prenesenih) na vseh besedilih, slikah, zvočnih posnetkih in drugih gradivih na spletni strani, v celoti, izključno, časovno in teritorialno neomejeno. Avtorske pravice na slikah, katerih lastnik ni ponudnik sam oziroma avtorske pravice nanj niso bile prenešene s strani fotografa, ureja ponudnik skladno s pravilni spletnih portalov – ponudnikov slik.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani.

Uporabnik se zavezuje, da nobenih informacij, pridobljenih na spletni strani, ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma s ponudnikom, v kolikor za to ne pridobi izrecnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv, pridobljenih na spletni strani, je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

7. Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kopije računov se arhivirajo na sedežu gospodarskega subjekta.

8. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, spremeni Splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani moczenske.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo Splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja to spletno stran. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe storitev, programov ali svetovanj ter kratkih akcij ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti.

Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav spletne strani, prekinitve delovanja spletne strani ali drugih motenj.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov serepenthine@gmail.com. Reševanje ugovorov, pritožb bo potekalo po veljavni zakonodaji RS.

Pričetek veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanja je 13.11.2018